ROF

Anexa la H.C.L. nr/2016

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCŢIONAREA

CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI ZLATNA

Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicată, cu modificarile si completarile ulterioare Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completarile ulterioare.

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

NORME PRELIMINARE PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art.1(1) Constituirea consiliului local se face in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, dupa indeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) si (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Convocarea consilierilor declarati alesi pentru sedinta de constituire se face de catre prefect. La sedinta de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul sau, precum si primarul, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata

(2) Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza, in aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste alte 3 zile, in aceleasi conditii.

(3) In situatia in care consiliul local nu se poate reuni nici la aceasta ultima convocare, din cauza absentei, fara motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare, daca acestia nu pot fi inlocuiti de supleantii inscrisi pe listele de candidati respective, organizandu-se alegeri pentru completare, in termen de 30 de zile, in conditiile Legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

(4) Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauza la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.

(5) Absenta consilierilor de la sedinta de constituire este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a facut imposibila prezenta acestora, a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu sau a unor evenimente de forta majora.

Art.2 (1) Prin grija secretarului oraşului , vor fi prezentate celui mai în vârstă consilier şi celor doi asistenti ai acestuia, dosarele consilierilor declarati alesi, inclusiv ale supleanţilor de pe listă , înaintate de biroul electoral de circumscripţie.

(2) Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru una din cele doua functii.

Art.3 Pentru validarea mandatelor, consiliul local alege o comisie de validare compusă din trei consilieri.

Art.4 Componenţa comisiei va reflecta, pe cât posibil, configuraţia politică a consiliului.

Comisia de validare funcţionează pe întreaga durată a mandatului consiliului.

Art.5 (1) Desemnarea de candidaţi pentru comisia de validare se face de grupurile de consilieri care reprezintă acelaşi partid.

(2) Cel mai în vârstă consilier supune la vot candidaturile făcute în ordine descrescătoare a mărimii grupului de consilieri care au făcut propunerile.

(3) Prin vot, consiliul hotăraşte asupra fiecărei propuneri , alegerea membrilor Comisiei făcându-se prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti.

Art.6 Comisia de validare alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar.

Art.7 După constituirea comisiei de validare se procedează la prezentarea dosarului cu rezultatul validării consilierilor .

Art.8 (1) După validarea mandatelor şi constituirea legală a consiliului, consilierii depun jurământul conform legii. Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, aceasta consemnându-se în procesul verbal al şedinţei, cerându-se să fie desemnat, în termenul cel mai scurt, supleantul de pe listă sau se vor lua măsuri de completare prevăzute de lege.

(2) În cazul în care , până la data validării , un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat , urmând a fi validat primul supleant pe listă .

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

SECTIUNEA 1

PRESEDINTELE DE SEDINTA

Art.9 (1) După constituirea legală a consiliului se procedeaza la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului presedintelui de sedinta va fi de cel mult trei luni.

(2) La terminarea mandatului presedintelui de sedinta, cel mai în vârstă dintre consilierii prezenţi propune alegerea urmatorului preşedinte de şedinţă, astfel încât de-a lungul mandatului să se asigure rotaţia tuturor consilierilor.

(3) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:

a) conduce sedintele consiliului local;

b) supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea nominală a voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor;

c) semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, procesul verbal precum si dosarul şedinţei;

d) asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor;

e) supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului;

f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni;

g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament sau insarcinari date de consiliul local.

Art.10 Primarul declarat ales depune in fata consiliului si a asistentei prezente juramantul prevazut de lege.

SECTIUNEA a 2-a

ALEGEREA VICEPRIMARULUI

Art.11 (1) În continuare, consiliul alege prin vot secret viceprimarul

(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.

Art.12 (1) Este declarat ales ca viceprimar, consilierul care a obţinut votul majoritatii consilierilor în funcţie.

(2) În situaţia în care nu s-a întrunit această majoritate se organizează un al doilea tur de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri .

(3) Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

Art.13 În caz de balotaj, se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidaţii care s-au aflat în această situaţie .Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.

Art.14 Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

Art.15 Viceprimarul ales depune jurământul conform prevederilor Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Art.16 Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a consiliului local.

SECłIUNEA a 3-a

ATRIBUTIILE CONSILIULUI LOCAL

Art.17 (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

(2) Consiliul Local are următoarele atribuţii principale :

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a oraşului;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al oraşului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aprobă statutul oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;

c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a oraşului, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a oraşului, în condiţiile legii;

c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

1. educaţia;

2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

3. sănătatea;

4. cultura;

5. tineretul;

6. sportul;

7. ordinea publică;

8. situaţiile de urgenţă;

9. protecţia şi refacerea mediului;

10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

11. dezvoltarea urbană;

12. evidenţa persoanelor;

13. podurile şi drumurile publice;

14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;

15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

16. activităţile de administraţie social-comunitară;

17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ- teritoriale sau în administrarea sa;

18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

19. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;

c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;

f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităilor  administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al oraşului, în baza unui regulament propriu.

Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.

(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

SECłIUNEA a- 4-a

ADMINISTRAREA BUNURILOR

Art.18 Constituie patrimoniu al unitatii administrativ-teritoriale bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

Art.19 (1) Apartin domeniului public de interes local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public national.

(2) Bunurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.

Art. 20 (1) Domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale este alcatuit din bunuri mobile si imobile, altele decat cele prevazute la art. 18, intrate in proprietatea acestora prin modalitatile prevazute de lege.

(2) Bunurile care fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel.

(3) Donatiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local, cu votul majoritatii consilierilor locali, in functie.

(4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale se face in conditiile legii, pe baza unui raport de evaluare, insusit de consiliul local.

Art.21 Toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliului local i se prezinta anual de catre primar un raport asupra situatiei gestionarii bunurilor.

Art. 22 (1) Consiliul local hotarăraşte ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local , sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Acesta hotaraşte cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local , in conditiile legii.

(2) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile legii.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), in cazul in care consiliul local hotarăşte vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, constructorii de buna-credinta ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la cumpararea terenului aferent constructiilor. Pretul de vanzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local .

(4) Proprietarii constructiilor prevazute la alin. (3) sunt notificati in termen de 15 zile asupra deciziei consiliului local si isi pot exprima optiunea de cumparare in termen de 15 zile de la primirea notificarii.

Art.23 Consiliul local poate da in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata locala , dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice.

SECłIUNEA a-5-a

LUCRARILE PUBLICE

Art. 24 Consiliul local poate contracta prin licitatie efectuarea de lucrari si servicii de utilitate publica, in limita sumelor aprobate prin bugetul local.

Art. 25 Lucrarile de constructii si reparatii de interes public, finantate din bugetul oraşului, se executa numai pe baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobate, dupa caz, de consiliul local si numai pe baza unei licitatii publice, in limitele si in conditiile prevazute de lege.

Art.26 Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului privind oraşul se elaboreaza, se aproba si se finanteaza in conformitate cu prevederile legii.

SECłIUNEA a 6-a

COMISIILE DE SPECIALITATE

Art.27 Consiliul local îşi organizează comisii de specialitate în principalele domenii de activitate, care sunt organe de lucru ale consiliului local, înfiinţate cu scopul de a îndeplini însărcinările ce le sunt încredinţate , în vederea pregătirii lucrărilor consiliului.

Art.28 (1) Consiliul local îşi organizează comisiile de specialitate cu respectarea prevederilor secţiunii a 3- a din cap. II al Regulamentul cadru prevăzut de OG nr. 35/2002 aprobată cu modificări şi completările ulterioare

(2) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:

a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local

b) se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare

c) intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local

Art. 29 (1) Comisiile de specialitate îşi aleg un preşedinte şi un secretar .

(2) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:

a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii

b) convoaca sedintele comisiei

c) conduce sedintele comisiei

d) propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar

e) participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce

f) sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie

g) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor communicate de secretar

h) indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei prevazute de lege sau stabilite de consiliul local.

(3) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei

b) numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru aprobarea

fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii

c) asigura redactarea avizelor si proceselor verbale ale comisiei, etc

d) indeplineste orice alte sarcini stabilite de comisie sau de catre presedinte

Art.30 (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia, de regulă, cu cel puţin 3 zile înainte.

(2) Ordinea de zi se aprobă la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participarea consilierilor la şedinţele comisiei este obligatorie. În caz de absenţă la şedinţă, consilierul în cauză nu primeşte indemnizaţia cuvenită. Dacă absenţele continuă, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate propune aplicarea de sanctiuni, inclusiv inlocuirea lui din comisie.

Art.31 (1) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate invita şi alte persoane să participe la dezbateri.

(2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti în domeniul pe care îl analizează. La şedinţe au dreptul să participe consilierii care au făcut propuneri ce stau la baza lucrărilor acesteia  precum şi specialişti din serviciile publice locale.

(3) Persoanele invitate la şedinţa comisiei pot să-şi exprime părerea cu privire la problemele analizate, dar nu au dreptul de a participa la vot.

Art.32 Preşedintele comisiei va urmări ca cel puţin o dată pe lună, înaintea şedinţei consiliului, o zi să fie consacrată activităţii în comisie.

Art.33 (1) Preşedintele comisiei desemnează unul sau mai mulţi raportori din rândul membrilor comisiei. Aceştia vor redacta raportul sau avizul comisiei, care va fi supus aprobării, prin vot.

(2) Rapoartele şi avizele vor cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă opinia majorităţii membrilor comisiei şi părerea contrară, motivată, a celorlalţi consilieri din comisie.

Art.34 (1) Comisia lucrează valabil în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor, iar hotărârile se adoptă cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.

(2) Votul în comisie este, de regulă, deschis .În anumite situaţii, hotărâte prin vot de către membrii acesteia, se poate recurge şi la votul secret.

Art. 35 (1) Comisiile pe domenii de specialitate avizează proiecte de hotărâri, efectuează anchete, hotărăsc asupra altor probleme trimise de consiliu spre avizare şi întocmesc rapoarte pe care le prezintă consiliului.

(2) Raportul va cuprinde propuneri motivate, privind admiterea sau respingerea proiectului de hotărâre sau a actului examinat. Raportul astfel întocmit va fi prezentat consilierilor în şedinţa consiliului.

Art.36 Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului intervin modificări importante în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă solicită prin vot consilierilor trimiterea proiectului spre reexaminare către comisia de specialitate şi compartimentelor serviciilor administraţiei locale.

Art.37 (1) Consiliul local poate hotărî organizarea unei comisii speciale de analiza si verificare la propunerea consilierilor sau a primarului.

(2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin.1, obiectivele si tematica activitatii acestora, perioada in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarare a consiliului local.

(3) Comisia de analiza si verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii

Art.38 Comisiile de specialitate pe domenii de activitate se aleg pe toată durata mandatului.Denumirea comisiilor de specialitate şi competenţele:

COMISIA I:  Comisia pentru activităţi economico – financiare

Această comisie dezbate şi avizează proiecte de hotărâri, privind:

a) exercitarea, in numele unitatii administrativ-teritoriale a drepturilor si obligatiilor corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

b) aprobarea, la propunerea primarului, a bugetului local, virarilor de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;

c) aprobarea, la propunerea primarului, a contractării si/sau garantării imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile legii;

d)stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale, in conditiile legii;

e) aprobarea, la propunerea primarului, a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;

f) aprobarea strategiilor privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;

g) serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, dupa caz;

h) punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;

i) acordarea unor sporuri si altor facilitati, potrivit legii, personalului sanitar si didactic;

j) poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;

k) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;

(2) Comisia va îndeplinii orice atribuţii stabilite prin lege sau încredinţate de către consiliul local.

COMISIA II. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului şi turism

Art.39 (1) Această comisie dezbate şi avizează proiecte de hotărâri, efectuează studii privind următoarele domenii:

a) strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;

b) realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

c) darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a oraşului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;

d) vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a orasului sau

e) documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism

f) atribuire sau schimbare, in conditiile legii, de denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local.

g) protectia si refacerea mediului inconjurator; conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale; dezvoltarea urbana, podurile si drumurile publice;

h) poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;

(2) Comisia va îndeplinii orice atribuţii stabilite prin lege sau încredinţate de către consiliul local.

COMISIA III: Comisia pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii tineret şi sport, juridică şi de disciplină

Art. 40 (1) Această comisie dezbate şi avizează proiectele de hotărâri , efectuează studii privind următoarele probleme :

a) educatia, sănatatea, cultura, tineretul, sportul, invăţământul, familia, protecţia socială, juridic;

b) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

c) poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;

d) poate solicita informari si rapoarte specifice de la primar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

(2) Comisia va îndeplinii orice atribuţii stabilite prin lege sau încredinţate de către consiliul

SECTIUNEA a 8- a

ALTE DISPOZITII

Art.41 Primarul participa la sedintele de consiliu si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul verbal al sedintei.

Art.42 Secretarul oraşului participă in mod obligatoriu la şedinţele de consiliu fără drept de vot şi are următoarele atribuţii principale privitoare la sedintele consiliului local:

a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie.

b) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat

c) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor

d) informeaza presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local

e) asigura intocmirea procesului verbal, pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecarei sedinte ordinare procesul verbal, al sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului

f) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor si semnarea  acestora.

g) urmareste ca la deliberare si la adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art.46 alin.1 din Lg. nr215/2001. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri

h) prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse dezbaterii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale

i) contrasemneaza in conditiile legii si ale prezentului regulament hotararile consiliului pe care le considera legale

j) acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului propriu al consiliului local

k) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

Primaria orasului zlatna

Contact:  0258 856 337 / pr_zlatna@primariazlatna.ro 

 

CAPITOLUL III

FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECTIUNEA 1

DESFASURAREA SEDINTELOR

Art.43 (1) Consiliul Local se întruneşte în şedinţa ordinară lunar, la convocarea primarului, de regulă, în ultima joi din lună la ora 9.In vinerea anterioara sedintei ordinare,care are loc in ultima zi de joi a lunii, secretarul UAT oras Zlatna asigura punerea la dispozitia consilierilor a convocatoarelor. Incepand cu ora 13 a acestei zile consilierii locali vor ridica, pe baza de semnatura, convocatoarele la orice ora de la personalul care asigura permanenta.Dosarul sedintei se poate consulta incepand cu aceasta data, de luni pana joi intre orele 8-16.

(2) El se poate întruni în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului;

(3) Convocarea consiliului local se face în scris, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei ordinare şi cu 3 zile înaintea şedinţei extraordinare cu precizarea datei, orei, locului desfăşurării si ordinii de zi a sedintei.

(4) In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor oraşului convocarea consiliului local se poate face de indata

Art.44 (1) Dezbaterile din şedinţele consiliului local se consemnează într-un proces verbal semnat de preşedintele de şedinţă si de secretarul oraşului.

(2) Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea celui care solicită convocarea consiliului local.

(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului

(4) Toate materialele supuse dezbaterii consiliului local vor fi repartizate în prealabil comisiilor de specialitate, conform competenţelor acestora, spre avizare, cu exceptia cazurilor prevazute de Legea 215/2001 cu completările şi modificările ulterioare.

Art.45 Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi preşedintele de şedinţă va proceda astfel:

– se audiază iniţiatorul

– se audiază comisia de specialitate a consiliului

– se ascultă punctul de vedere al compartimentului de specialitate

– se trece apoi la discuţii, după care se supune la vot

Art.46 În cazul în care preşedintele ales pentru şedinţa respectivă a consiliului nu-şi poate îndeplini atribuţiile se procedează la alegerea unui alt consilier pentru această funcţie.

Art.47 (1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului.

(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie preşedintelui de şedinţă sau secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care vor considera absenţa motivată sau nemotivată.Chiar dacă consilierul absentează motivat nu va beneficia de indemnizaţia cuvenită pentru şedinţa de consiliu.

Art.48 (1) Discutarea pe marginea materialelor prezentate se face prin înscriere la cuvânt. Nimeni nu poate lua cuvântul decît dacă îi este dat de preşedinte.

(2) Preşedintele are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt în funcţie de obiectivul dezbaterilor.

(3) Consilierul este obligat ca în cuvântul lui să se refere numai la problema pentru discutarea căreia s-a înscris la cuvânt.

Art.49 Preşedintele de şedinţă va da cuvântul oricărui consilier pentru a răspunde într-o chestiune de ordin personal care-l priveşte şi în cazul în care se cere cuvântul, în probleme privitoare la respectarea regulamentului.

Art.50 Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor prezenti.

Art.51 (1) Se interzice , în cadrul discuţiilor, proferarea de insulte sau calomnii atât de către cel care are cuvântul , cât şi de către cei din sala de şedinţă.

(2) Se interzice dialogul între vorbitori şi persoanele aflate în sală.

Art.52. În cazul în care desfăşurarea şedinţei este perturbată, preşedintele poate întrerupe şedinţa şi dispune evacuarea din sală a persoanelor perturbante, altele decât consilierii, care împiedică, în orice mod, desfăşurarea normală a şedinţei.

SECłIUNEA a 2-a

ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

Art.53 (1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri aparţine primarului,viceprimarului, consilierilor si cetatenilor. Redactarea proiectelor se face de catre cei care le propun, cu sprijinul secretarului si al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) În cazul proiectelor de hotarari propuse de cetateni acestea vor urma procecedura stabilita de Legea nr. 141/2004 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001.

(3) Proiectele de hotărâri trebuie însoţite de o expunere de motive şi redactate în forma prevăzută de lege.

(4) În cazul elaborării unui proiect de hotărâre cu caracter normativ, conform prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, iniţiatorul are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu al consiliului local , să-l afişeze la sediul primăriei într-un spaţiu accesibil publicului şi să-l transmită către mass-media locală , după caz. Autoritatea administraţiei publice locale va transmite proiectele de hotărâre cu caracter normativ tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii, procedând ca în cazul informaţiilor publice (Legea 544/2001)

(5) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ va fi adus la cunoştinţa publicului în condiţiile alin (4) cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiza şi aprobarea consiliului. Anunţul va cuprinde o expunere de motive sau, după caz, un referat privind necesitatea adoptării hotărârii normative propuse, textul complet al proiectului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotrărâre cu caracter normativ.

(6) La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre normativ supus dezbaterii publice.

(7) Primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre normativ propus se va face de către persoana împuternicită de către primar.

(8) Proiectul de hotărâre normativ se transmite spre analiză şi avizare comisiilor de specialitate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin.(7)

(9) Comisiile de specialitate sunt obligate să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă comisie.

(10) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Comisiile de specialitate trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de hotărâre normativ în discuţie.

(11) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectul de hotărâre normativ se supune adoptării consiliului în procedură de urgenţă, prevăzută de reglementările în vigoare.

(12) Proiectele de hotărâri se inscriu pe ordinea de zi a şedinţei prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.

(13) Ele se aduc la cunoştinţa consilierilor în termenul prevăzut de lege, prin grija secretarului.

Art.54 Iniţiatorul proiectului sau al propunerilor poate să le retragă până la înscrierea acestora pe ordinea de zi, sau poate renunta in orice moment la sustinerea lor.

Art.55 (1) După examinarea proiectului sau a propunerilor, comisia de specialitate a consiliului şi compartimentul din cadrul serviciilor administraţiei publice locale întocmesc câte un raport cu privire la adoptarea sau, după caz, modificarea ori respingerea proiectelor sau propunerilor examinate.

(2) Rapoartele însoţite de avizele necesare se transmit secretarului oraşului care va lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cunoaşterii lor de către primar şi consilieri.

Art 56 (1) Proiectele de hotărâri şi propunerile avizate şi însoţite de rapoartele serviciilor de specialitate se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa pe a cărei ordine de zi au fost introduse.

(2) La şedinţă pot participa persoane interesate în următoarele condiţii :

a) anunţul privind şedinţa se afişează la sediul primăriei

b) anunţul se aduce la cunoştinţa cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul din domeniile de interes public care urmează să fie adoptat în şedinţă.

c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei , precum şi ordinea de zi.

(3) Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţă sunt asigurate de secretar

(4) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în raport cu subiectul şedinţei, situaţie gestionată de preşedintele de şedinţă.

(5)Preşedintele de şedinţă oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problememle aflate pe ordinea de zi .

(6) Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Zlatna. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia.

(7) Adoptarea hotărârilor ţine de competenţa exclusivă a consiliului local.

(8) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor de persoanele menţionate la alin. (6) au valoare de recomandare.

Art.57 Dezbaterea problemelor se face , de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul de specialitate şi consilierilor.

Art.58 Pentru dezbaterea generală a proiectului de hotărâre sau a propunerilor, preşedintele de şedinţă a consiliului dă cuvântul consilierilor, în ordinea înscrierii lor la cuvânt.

Art.59 (1) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului Consiliului Local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

(2) După încheierea dezbaterilor, consiliul se pronunţă prin vot.

SECłIUNEA a 3-a

PROCEDURA DE VOT

Art.60 (1) Votul consilierilor este personal şi poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprimă public, prin ridicarea mâinii sau apel nominal.

(3) Consiliul hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot va folosi, afară de cazul în care, prin lege sau regulament se stabileşte o anumită procedură de votare.

Art.61 (1) Votarea prin apel nominal se face în modul următor: preşedintele explică obiectul şi sensul cuvintelor “pentru” şi “contra”. Secretarul dă citire numelui şi prenumelui consilierului, fiecare consilier răspunde “pentru” sau “contra”şi semnează.

Art.62 Pentru votul secret se folosesc buletine de vot. Buletinele de vot se intoduc într-o urnă, iar la numărătoarea voturilor, comisia de validare, nu ia în calcul acele buletine de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea.

Art.63 (1) Hotărârile si alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi în afară de cazurile în care prin lege sau prin regulamentul de funcţionare al consiliului cere o altă majoritate.

(2) Abtinerile se contabilizeaza la voturile”contra”

Art.64 Proiectele de hotărâre sau propunerea respinsă de consiliu nu pot fi readuse în discuţia consiliului în cadrul aceleiaşi şedinţe.

CAPITOLUL IV

ÎNTREBĂRI , INTERPELĂRI , PETITII , INFORMAREA CONSILIERILOR

Art.65 (1) Fiecare consilier poate adresa întrebări primarului, viceprimarului, secretarului precum şi celorlalţi şefi ai Serviciilor administraţiei publice locale.

(2) Cei întrebaţi vor răspunde de regulă imediat sau dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă.

(3) Conducătorii compartimentelor de specialitate participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local.

Art.66 Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, pana la urmatoarea sedinta a consiliului, sau oral, la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.

Art.67 (1) Consilierii pot consulta acte sau dosare ale consiliului şi pot primi informaţii la sediul autorităţii publice locale sau, după caz, la serviciile publice ale acestuia, după obţinerea prealabilă a acordului primarului.

(2) Informaţiile se pot cere şi comunica şi în scris.

Art.68 (1) Orice cetăţean are dreptul de a se adresa, cu petiţii, consiliului.

(2) Petiţiile se înscriu într-un registru, primesc număr de înregistrare, consemnându-se elementele principale cu privire la petent şi obiectul cererii.

(3) Petiţionarului i se aduce la cunoştinţă modul de rezolvare a cererii, în termenul prevăzut

de lege.Trimestrial, consiliul analizează modul de soluţionare a cererilor primite.

CAPITOLUL V

DISPOZITII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

Art.69 Consilierul se bucură de protecţia acordată de lege.

Art.70 (1) În exercitarea mandatului consilierii sunt în serviciul comunităţii locale.

(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor, la cererea acestora, în termen de 20 de zile, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

(3) Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe.

(4) Fiecare consilier şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

(5) Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii, adică 5% din indemnizaţia primarului. Numărul şedinţelor care se platesc într-o lună este de 3, două sedinţe de comisie şi o sedinţă a plenului.

(6) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului lor, în condiţiile legii.

(7) Consiliul local poate hotărâ diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin.5 şi a cotei în care se poate face decontarea conform prevederilor alin.6, în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.

Art.71 (1) Participarea consilierilor la şedinţele consiliului şi ale comisiilor pe domenii de specialitate este obligatorie.

(2) Nici un consilier nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau ale comisiei din care face parte, decât în cazul în care a obţinut apobarea consiliului sau din motive temeinice.

(3) Consilierul care absentează nemotivat la două şedinţe consecutive poate fi sancţionat conform prevederilor Statutului alesilor locali.

(4) Cazurile în care absenţa consilierului este considerate motivate sunt:

– boală

– efectuarea concediului de odihnă

– deplasări în interes de serviciu

– deplasări în interesul comunităţii locale dispuse de Consiliul Local

-evenimente deosebite în familie (căsătorii, decese, etc).

Art.72 Schimbările survenite în activitatea consilierului în timpul executării mandatului se aduc la cunoştinţa consiliului în cel mult 10 zile de la data apariţiei acestora, prin intermediul secretarului.

Art.73 După validarea alegerilor, consilierului i se eliberează legitimaţia de membru al Consiliului Local al oraşului Zlatna.

Art. 74 (1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

a) demisie;

b) incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a

reorganizării acesteia;

d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 sedinţe ordinare consecutive ale consiliului;

e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;

g) punerea sub interdicţie judecătorească;

h) pierderea drepturilor electorale;

h1) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;

i) deces.

(3) Cazul prevăzut la alin. (2) lit. h1) se aplică si viceprimarului.

(4) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului ori sau a oricărui consilier.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) si h1), hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instantţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare.

Art.75 Consilierul local poate demisiona anunţând în scris consiliul. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali.

CAPITOLUL VI

RĂSPUNDEREA ALEŞILOR LOCALI

Art. 76 Alesii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârsite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Art. 77 (1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăsurată în exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) În procesul-verbal al sedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.

Art. 78 (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, a prevederilor prezentei legi si ale regulamentului de organizare si funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvântului;

d) eliminarea din sala de sedinţă;

e) excluderea temporară de la lucrările consiliului si ale comisiei de specialitate;

f) retragerea indemnizaţiei de sedinţă, pentru 1-2 sedinţe.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către presedintele de sedinţă, iar cele dela alin. (1) lit. e) si f) de către consiliu, prin hotărâre.

(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

Art. 79 La prima abatere, presedintele de sedinţă atrage atenţia consilierului în culpă si îl invită să respecte regulamentul.

Art. 80 (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitaţia presedintelui si continuă să se abată de la regulament, precum si cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.

(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de sedinţă.

Art. 81 (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către presedinte să îsi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sancţiunii.

(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

Art. 82 În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, presedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la sedinţă.

Art. 83 (1) În cazul unor abateri grave, săvârsite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului si ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

Art. 84 Excluderea temporară de la lucrările consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depăsi două sedinţe consecutive.

Art. 85 Excluderea de la lucrările consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de sedinţă pe perioada respectivă.

Art. 86 (1) Sancţiunile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. e) si f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scosi din cvorumul de lucru.

Art.87 Pentru menţinerea ordinii în sedinţele comisiilor de specialitate, presedinţii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinţă. Acestia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. a)-d).

Art. 88 Sancţiunile prevăzute la art. 78 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător viceprimarului pentru abaterile săvârsite în calitatea lui de consilier.

CAPITOLUL VII

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

Art.89 (1) Pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local, precum si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea 1 post cu activitate permanenta, pe care va fi incadrata, prin hotarare, o persoana care are studii superioare , de regula juridice sau administrative.

(2) Funcţia pe care va fi încadrata persoana prevăzute la alin 1 se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, iar selecţionarea acestei persoane se face pe bază de concurs sau exemen organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se stabileşte de către consiliul local.

Art. 90 Salarizarea persoanei prevăzute la art 89 se face potrivit prevederilor legale, iar cheltuielile aferente se suportă din bugetul local.

Art.91 Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată se face, de către persoana angajata, potrivit art. 89, dacă acesta are pregătirea profesională corespunzătoare, de personalul de specialitate angajat în cadrul Primăriei sau din sursă externă în conformitate cu prevederile OUG 26/2012 privind unele mãsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întãrirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative. Cheltuielie se suportă din bugetul local.

Art.92 (1) Personalul angajat potrivit art 89 nu i se aplică prevederile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarului public cu modificările şi completările ulterioare, acesta urmând să îşi desfăşoare activitatea pe baza de contract de muncă.

(2) Persoana încadrata pe postul creat potrivit art 89 îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului unităţii administrative teritoriale şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentaţiei şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror materiale.

CAPITOLUL VIII

REGISTRUL DECLARATIILOR DE INTERESE SI REGISTRUL DECLARATIILOR DE AVERE

Art. 93 Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă public averea si interesele prin declaraţia de avere si de interese in conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu completările şi modificările ulterioare.

Art. 94 Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;

b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;

c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;

d) o altă autoritate din care fac parte;

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.

Art. 95 În declaraţia de avere si de interese, aleşii locali vor specifica toate cerintele formularelor speciale ale declaratiilor

Art. 96 (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.

(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

Art. 97 Registrul declaratiilor de interese si cel al declaratiilor de avere are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art. 98 Declaraţia de interesele si declaratia de avere se depun după cum urmează:

a) în termen de 30 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit, în cazul consilierilor locali;

b) în termen de 30 zile de la depunerea jurământului, în cazul primarilor;

c) în termen de 30 zile de la alegere, în cazul viceprimarilor.

Art. 99 (1) Aleşii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţiile de interese si de avere in fiecare an, dar nu mai târziu de 15 iunie a fiecarui an.

Art. 100 Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 96 sunt nule de drept, potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 101 (1) Nerespectarea datelor de depunere a declaraţiei de interese si avere în termenul prevăzut la art. 98 atrage sanctionarea celor vizati conform Legii nr. 176/2010.

Art.102 (1) Declaratiile de avere si de interese reprezinta acte personale si irevocabile, putand fi rectificate numai in conditiile prevazute de prezenta lege.

(2) Declaratia de avere se face in scris, pe proprie raspundere, si cuprinde bunurile proprii, bunurile comune si cele detinute in indiviziune, precum si cele ale copiilor aflati in intretinere.

Art. 103 Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale sau declaraţiile privind averea, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

CAPITOLUL IX

DISPOZITII FINALE

Art.104 (1) Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct.

(2) Dacă la lucrările consiliului local participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora , aceştia vor ocupa un loc distinct.

Art.105 Secretarul oraşului precum şi serviciile administraţiei publice locale asigură consilierilor asistenţa de specialitate.

Art.106 (1) Consiliul Local al oraşului Zlatna este obligat să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională , care va cuprinde cel puţin următoarele elemente :

a) numărul total al recomandărilor primite ;

b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate;

c) numărul participanţilor la şedinţele publice ;

d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;

e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei privind transparenţa decizională;

f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;

g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului;

(2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public prin procedurile prevăzute de lege

Art. 107 Prezentul regulament se adoptă si se modifică cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

Zlatna, 28 iulie 2016

    Preşedinte de şedinţă                                                                Contrasemnează

   Consilier Medrea Ioan                                                      Secretar Zavragiu Adina

  

Sari la conținut