DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

Serviciul Public de Asistenţă Socială al oraşului Zlatna a fost înfiinţat prin Hotarârea Consiliului Local nr. 75/2015, acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu certificatul de acreditare seria AF nr. 002660/24.12.2015., reacreditat in 02.05.2018 conform certificat de acreditare seria AF. Nr.004357/02.05.2018.

Sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială este situat în oraşul Zlatna, str. Petru Dobra, nr. 11, judeţ Alba. Telefon de contact: 0258856337

                                                            OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate îl constituie acordarea de beneficii sociale şi servicii sociale cu caracter primar şi specializat menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială, precum şi acordarea de servicii de sănătate publică specifice.

În cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al oraşului Zlatna funcţionează trei compartimente, prevăzute în organigrama şi statul de funcţii:

         I. Compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară, care este structurat astfel:

a) În domeniul protecţiei copilulului

b) În domeniul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

c) În domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu handicap (adulţi şi copii)

d) În vederea atribuirii locuinţelor din fondul locativ de stat

e) În domeniul protecţiei persoanelor adulte

f) În vederea obţinerii alocaţiei de stat, alocaţiei pentru susţinerea familiei

g) În domeniul susţinerii familiei în vederea creşterii copilului

h) În vederea obţinerii indemnizaţiei lunare pentru persoanele încadrate în gradul grav de handicap

i) Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece

j) Autoritate Tutelară

       II.  Compartiment asistenţi personali

       III.  Compartiment Asistenta Sociala Comunitara

Programul de lucru al Serviciului Public de Asistenţă Socială este structurat astfel:

 1. Compartimentele Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară, funcţionează în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 8,00-16,00 şi vineri între orele 8,00-14,00.
 2. Compartimentul Asistenţi personali: asistenţii personali îşi desfăşoară activitatea conform contractului de muncă, la domiciliul persoanei cu handicap grav.

Primaria Orasului Zlatna

Contact:  0258 856 337 / pr_zlatna@primariazlatna.ro 

Programul cu publicul la sediul SPAS, situat în Zlatna, str. Petru Dobra, nr. 11, judeţ Alba se desfăşoară: luni, marţi, miercuri şi joi între orele 9,00 – 13,00 şi vineri între orele 9,00 şi 11,00.

Acordarea alocatiei de stat pentru copii

 • Certificat de nastere copil (original si copie)
 • Carte de identitate pentru ambii parinti (original si copie)
 • Documente din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si orice alte documente justificative, dupa caz
 • Extras de cont, contul IBAN de la banca, daca se opteaza pentru primirea alocatiei de stat in cont personal
 • Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii, completata si semnata de ambii parinti ai copilului
 • Un dosar plic

Descarca cerere tip

Observatii
Pentru intocmirea dosarului de acordare a alocatiei de stat este obligatorie prezenta ambilor parinti.


Acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei

Lista acte necesare

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei – Anexa 1: Descarca cerere tip
 • Cerere pentru modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei sau pentru acordarea acesteia cand deja este stabilit un alt drept ( VMG, ajutor incalzire) – Anexa 2: Descarca cerere tip
 • Carti de identitate pentru ambii parintii (copie+original)
 • Certificate de nastere, carti de identitate, pentru toti copiii (copie+original)
 • Certificat de casatorie si livret de familie (copie+original)
 • Acte cu toate veniturile nete realizate de toti membri familiei(in luna anterioara depunerii cererii)]
 • Adeverinta de elev pentru copiii de varsta scolara din familie. Exceptie fac copiii de varsta scolara cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovada eliberata de autoritatile competente care sa ateste faptul ca respectivul copil nu poate fi inscris in nicio forma de invatamant, prevazuta de lege
 • Certificat de incadrare in grad de handicap (daca este cazul)
 • Adeverinta de la Registrul Agricol cu terenurile, animalele si pasarile din gospodarie
 • Certificat fiscal de la Taxe si Impozite
 • Adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice Municipale Alba Iulia
 • Hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii
 • Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
 • Un dosar cu sina
Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, stimulentului de inserție, sprijinului lunar pentru copilul/părintele cu dizabilitate
 • Certificate de nastere pentru toti copiii (original si copie)
 • Acte de identitate ale solicitantilor (original si copie)
 • Certificat de casatorie sau livret de familie (original si copie)
  In cazul in care parintii nu sunt casatoriti, se prezinta ancheta sociala de la Autoritatea tutelara
 • Adeverinta tip completata de angajator
 • Extras de cont (contul IBAN de la banca), daca solicitantul opteaza pentru primirea indemnizatiei sau stimulentului in cont personal
 • Dispozitia de suspendare a contractului individual de munca pentru perioada de 2 ani sau 3 ani (in cazul copilului cu handicap)
 • Un dosar plic
 • Cerere tip – optiunea selectata 2 ani, 3 ani (pentru copil cu dizabilitate)
 • Certificat de incadrare intr-un grad de handicap pentru copil, daca este cazul
 • Certificat de incadrare in gradul grav sau accentuat al parintilor, daca este cazul
 • Hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament ori in plasament in regim de urgenta (conf.Legii)
 • Cerere aprobata de conducerea unitatii in vederea intrarii in concediu pentru cresterea copilului
 • Decizia de impunere (pt. persoanele fizice autorizate)
 • Dispozitia de reincepere a activitatii (pentru dosarul de stimulent)

Observatii

Actele necesare sunt aceleasi si in cazul „Stimulentului de insertie” (acordat in cazul reinceperii activitatii).
Pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent este obligatorie prezenta ambilor parinti.

Acordarea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav

Lista acte necesare

 1. Dosar plic
 2. Cerere pentru obtinerea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav
 3. Hotararea Comisiei pt. Protecția Copilului cu toate anexele – pt. minori (copie si original)
 4. Certificat de căsătorie al părinților minorului cu handicap + copie buletin a ambilor părinți
 5. Certificat de încadrare în grad grav al persoanei cu handicap (copie si original)
 6. Cerere privind opțiunea pt. indemnizație, aprobată de DGASPC
 7. Certificatul de nastere al persoanei cu handicap (copie și original)
 8. Cartea/buletinul de identitate al persoanei cu handicap + pagina cu mutația/resedința(copie și original)
 9. Cuponul de pensie al persoanei cu handicap
 10. Act medical din care să rezulte diagnosticul persoanei cu handicap
 11. Negație de la Primăria de domiciliu (dacă este cazul) că persoana cu handicap nu beneficiază de asistent personal/ indemnizație conform L448/2006
 12. Procură notarială prin care persoana cu handicap își numește un reprezentant legal sau dupa caz, dispoziție de instituire a curatelei/tutelei – Judecatoria Alba Iulia
 13. Dispoziţie/Cerere de instituire a curatelei/tutelei ÎNREGISTRATĂ – Judecătoria Alba Iulia
 14. Cartea/buletinul de identitate al reprezentantului legal (copie şi original)
 15. Adeverinţă de la bancă cu nr. de cont (2 exemplare)
 16. Declaraţie notarială pe proprie răspundere prin care persoana declarantă se obligă ca în termen de 48 ore să anunţe Direcția de Asistenţă Socială Alba Iulia despre orice modificare de natură să împiedice acordarea indemnizaţiei cuvenită, conform Legii nr.448/ 2006 *Republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi HGR nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006
 17. Cartea/ buletinul de identitate al declarantului (copie si original)
 18. Ancheta socială (efectuată de Direcția de Asistență Socială)

Observatii

 • Aici se poate descarca in format PDF lista actelor necesare pentru obtinerea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav:

Acordarea Venitului Minim Garantat

Lista acte necesare

 • Actele de identitate pentru toti membrii familiei (original si copie)
 • Certificat de casatorie
 • Certificat de deces (unde este cazul)
 • Sentinta de divort (unde este cazul)
 • Adeverinta de venituri(adeverinta de salar net plus tichete de masa, cupon de pensie, cupon ajutor de somaj), pentru luna anterioara depunerii dosarului
 • Adeverinta de la AJOFM Alba pentru persoanele fara loc de munca, care nu au in intretinere copil in varsta de pana la 7 ani, sau minor cu certificat de incadrare in gradul accentuat sau grav de handicap in varsta de pana la 18 ani, si minori care au implinit varsta de 16 ani si nu urmeaza cursurile scolare
 • Documente din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si orice alte documente justificative, dupa caz
 • Certificat si hotarare de incadrare intr-un grad de handicap
 • Certificat de la Directia de Taxe si Impozite pt. persoanele peste 18 ani
 • Adeverinta de la Administratia Finantelor Municipale Alba Iulia
 • Cupon de alocatie de stat din luna anterioara depuneri cererii sau fisa platilor de la AJPIS
 • Adeverinta de elev cu mentiunea daca primeste bursa sau nu
 • Adeverinta de la registrul agricol cu suprafata cultivata, culturile practicate, animalele si pasarile detinute
 • Un dosar cu sina
 • Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru stabilire drepturi – Anexa 1:
 • Cerere pentru modificarea ajutorului social sau pentru acordarea acestuia cand deja este stabilit un alt drept (ASF, ajutor incalzire) – Anexa 2:Descarca cerere tip

Observatii

 1. Dupa caz, se pot solicita si alte acte pentru completarea dosarului.
 2. În cazul in care sunteti in posesia unor bunuri de pe lista din Anexa 4 nu va incadrati in prevederile legale de acordare a ajutorului social.
 3. Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social – Anexa 4: Descarca cerere tip

Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei

Lista acte necesare

 • Obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale sezonul rece 2018-2019

Descarca acte necesare    Descarca cerere tip

 • Obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică sezonul rece 2018-2019

Descarca acte necesare     Descarca cerere tip

 • Obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri sezonul rece 2018-2019

Descarca acte necesare     Descarca cerere tip

 • Cerere pentru modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei sau pentru acordarea acestuia cand deja este stabilit un alt drept (ASF, VMG): Anexa 2

Descarca cerere tip

Observatii

 • Observatie: consultati lista cuprinzand bunurile ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei: Anexa 4

Descarca / consulta lista

Angajarea asistentilor personali

Lista acte necesare

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA ASISTENŢILOR PERSONALI
(Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G.nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006)

 • Asistenti personali-acte pentru solicitant – Vizualizare/ tiparire lista documente:

Descarca lista acte solicitant

Descarca cere angajare asistent personal

 • PENTRU FIȘA MEDICALĂ DE MEDICINA MUNCII:
  Pentru analize, vă prezentați la Centrul Medical CLINIMED – cartier Cetate, Bulevardul Revoluţiei, nr. 18, Alba Iulia, tel. – 0258 833 296, program Luni – Vineri, orele 08.00 – 15.00;
 • Asistenti personali-acte pentru reangajarea asistentilor personali – Vizualizare/ tiparire lista documente:

Descarca lista acte pentru angajare asisitenti personali

Observatii

►Anterior angajării asistentului personal, reprezentanții Primăriei/Direcției de Asistenţă Socială Alba Iulia vor efectua în termenul legal ANCHETA SOCIALĂ și instructajul general și specific de PROTECȚIA MUNCII.
►Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 zile de la depunerea dosarului cu toate documentele prevăzute.

Ancheta sociala la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba

 • Copie act de identitate ( solicitant şi pentru cine se solicită ancheta socială) – copie şi original
 • Copie scrisoare medicală si referat medical, ( evaluare psihologică/ după caz)
 • Copie ultimul certificat de încadrare într-un grad de handicap (după caz)
 • Procură notarială/ curatelă/tutelă pentru solicitantul anchetei sociale (după caz)

Descarca cerere tip

Obtinere card/legitimatie pentru locurile gratuite de parcare destinate persoanelor cu handicap

 • Carte/buletin de identitate al solicitantului / reprezentant legal (copie si original)
 • Certificat de încadrare în grad de handicap (copie si original)
 • Copie certificat de înmatriculare a autoturismului (copie si original)
 • 1 poza tip buletin

Descarca cerere tip

Protectia persoanelor varstnice (internari si declaratie intretinere Germania)

Lista acte necesare

 1. Cerere întocmire dosar de internare

Descarca cerere tip

 1. D.G.A.S.P.C – cerere internare curator

Descarca cerere tip

 1. D.G.A.S.P.C – cerere internare beneficiar

Descarca cerere tip

 1. Acte necesare și cerere vizare Declaratie de intretinere pentru Germania

Descarca acte necesare

Descarca cerere tip

Locuinte sociale

 • Cerere de atribuire a unei locuinţe sociale
 • Acte de identitate pentru toţi membrii familiei solicitantului şi a familiei unde locuieşte în prezent dacă este cazul, în copie
 • Certificate de naştere pentru copii, în copie
 • Certificat de căsătorie, în copie
 • Certificat de deces, sentință de divorț, definitivă și executorie, dacă este cazul, în copie
 • Adeverinţă pentru minor/student, în care să se specifice că frecventează cursurile școlare/universitare, dacă beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia, în original
 • Acte doveditoare privind veniturile nete realizate în ultimele 12 luni – se anexează după caz actul corespunzător categoriei de venit obţinut sau orice altă dovadă de venit, în original
 • Adeverinţă de la Administraţia financiară cu veniturile realizate de membrii majori ai familiei, în original
 • Certificat fiscal de la Direcţia de venituri a primăriei de domiciliu și de reședință şi adeverinţă de la Registrul Agricol a primăriei de domiciliu și de reședință, cu terenurile deţinute, în original
 • Acte doveditoare privind mijloacele de transport, în copie
 • Sentinţă de încredinţare copii, de stabilire a pensiei alimentare, actualizate, definitive și executorii, în copie
 • Contractul de închiriere/subînchiriere pentru domiciliul/reședința actual(ă) al solicitantului, valabil, înregistrat la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba, copie
 • Contract de comodat încheiat în formă autentică sau sub semnătură cu dată certă
 • Act de proprietate/folosință al părinţilor solicitanţilor, care locuiesc/nu locuiesc împreună cu aceştia, în copie
 • Acte medicale (certificat de încadrare în grad, certificat de incapacitate a muncii, certificat de la medicul specialist pentru minorii care nu urmează o formă de învățământ, certificat medico-legal psihiatric pentru persoanele cu deficiențe psihice)
 • Acte doveditoare pentru solicitanţii proveniţi din sistemul de protecţie a copilului, în care să se specifice perioada de instituţionalizare
 • Acte de studii pentru solicitant, în copie
 • Declaraţie notarială
  Declaraţie notarială potrivit căreia solicitantul şi toţi membrii majori ai familiei nu deţin în proprietate o locuinţă, nu au înstrăinat o locuinţă după 1.01.1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fond locativ de stat (conform Legii 114/1996 republicată,cu modificările şi completările ulterioare)
 • Adeverință de la Asociația de proprietari/locatari
  Adeverință de la Asociația de proprietari/locatari din care să rezulte suprafața utilă a imobilului și numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune, pentru o perioadă cu cel puțin 3 luni înainte de actualizarea/depunerea cererii. În cazul în care nu există Asociație de proprietari/locatari, titularul cererii prezintă o declarație notarială cu suprafața utilă a locuinței, numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă, pentru o perioadă cu cel puțin 3 luni înainte de actualizarea/depunerea cererii
 • Alte acte justificative, în funcție de situația descrisă în cerere/ancheta socială

Acordarea ajutorului de urgenţă

 • Acte de identitate pentru toți membrii familiei-copie xerox
   
 • Acte justificative ale veniturilor nete lunare pentru toți membrii familiei
   
 • Adeverință de la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Alba Iulia pentru persoanele care nu înregistrează venituri supuse impozitării
   
 • Adeverință de la Direcția de Venituri cu bunurile mobile și imobile deținute, pentru toți membrii majori
   
 • Adeverință de elev în care să se precizeze dacă beneficiază de bursă școlară
   
 • Acte justificative pentru motivul solicitării ajutorului

Stimulent Educational (tichet social pentru gradinita)

Lista acte necesare

 • Cerere și declarație pe proprie răspundere
   
 • Dovada înscrierii și frecventării activităților organizate de grădiniță
 • Livret de familie (original și copie xerox)
 • Certificat de naștere pentru toți membrii familiei (original și copie xerox)
 • Certificat de căsătorie dacă este cazul (original și copie xerox)
 • Carte de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vărsta de 14 ani (original și copie xerox)
   
 • Acte doveditoare pentru toate veniturile nete lunare realizate în luna anterioară solicitării stimulentului
 • Sentință de divorț și/sau hotărâre judecătorească definitivă și executorie privind stabilirea cuantumului pensiei/alocației de întreținere
 • Adeverință anaf pentru toți membrii majori
 • Hotărârea judecătorească: de încredințare în vederea adopției, potrivit legii; de încuviințare a adopției, potrivit legii; prin care soțul/soția este declarat/declarată disparut/dispărută; prn care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioada mai mare de 30 zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
 • Dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecata, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii
 • Dosar șină
   
 • După caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.
 • Cerere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniţă)

Observatii

      Familiei defavorizată beneficiară de ajutor social și/sau alocație pentru susținerea familiei i se acordă stimulentul doar pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere insoțite de dovada înscrierii la gradiniță.
În cazul suspendării sau încetării dosarului de alocație pentru susținerea familiei și/sau ajutor social titularul cererii are obligația să depună dosar nou cu toate actele necesare (fără cerere) până la sfârșitul lunii în curs pentru a putea beneficia în continuare de tichetul social.

Ancheta sociala pentru orientare scolara

Notificarea de plecare in strainatate a parintilor cu copii minori

Notificarea de plecare in strainatate a părinților cu copii minori

Anchetă socială handicap minori

 • Actul de identitate al copilului (certificat de naștere/ carte de identitate);
 • Actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
 • Fișa medicală sintetică de la medicul de familie;
 • Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
 • Fișă de evaluare psihologică (după caz);
 • Fișă psihopedagogică (după caz);
 • Ultimul certificatul de încadrare în grad de handicap și Planul de recuperare;
 • Dosar încopciat;
 • Cerere pentru anchetă socială handicap minori

Sari la conținut