DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

Direcția de Asistenţă Socială al oraşului Zlatna a fost înfiinţată prin Hotarârea Consiliului Local nr.100/2019, acreditată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu certificatul de acreditare seria AF nr. 002660/24.12.2015, reacreditat  conform  certificatului de acreditare seria AF, nr.008918/17.03.2023.

Sediul Direcției de Asistenţă Socială este situat în oraşul Zlatna, str. Petru Dobra, nr. 11, judeţ Alba. Telefon de contact: 0258856337    

Programul de lucru al Direcției de Asistență Socială este structurat astfel: în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 8:00-16:00 şi vineri între orele 8:00-13:30.

Compartimentul Servicii Integrate: în zilele de luni și joi între orele 08:00-20:00, marți și miercuri între 08:00-16:00, iar vineri între 08:00-13:30.

Compartimentul Asistenţi Personali: asistenţii personali îşi desfăşoară activitatea conform contractului de muncă, la domiciliul persoanei cu handicap grav.

 

Programul cu publicul la sediul Direcției de Asistență Socială, situat în Zlatna, str. Petru Dobra, nr. 11, judeţ Alba, se desfăşoară astfel: luni, marţi, miercuri şi joi între orele 9:00 – 13:00 şi vineri între orele 9:00 şi 11:00.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate îl constituie acordarea de beneficii sociale şi servicii sociale cu caracter primar şi specializat menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială, precum şi acordarea de servicii de sănătate publică specifice.

În cadrul Direcției de Asistenţă Socială a oraşului Zlatna funcţionează cinci compartimente, prevăzute în organigrama şi statul de funcţii:

I. COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ, AUTORITATE TUTELARĂ ȘI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE, care este structurat astfel:

a) În domeniul protecţiei copilulului

b) În domeniul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

c) În domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu handicap (adulţi şi copii)

d) În vederea atribuirii locuinţelor din fondul locativ de stat

e) În domeniul protecţiei persoanelor adulte

f) În vederea obţinerii venitului minim de incluziune

g) În domeniul susţinerii familiei în vederea creşterii copilului, obținerii alocației de stat

h) În vederea obţinerii indemnizaţiei lunare pentru persoanele încadrate în gradul grav de handicap

i) Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece

j) Autoritate Tutelară

II. COMPARTIMENTUL ASISTENTI PERSONALI

 • Ține evidența și monitorizeză asistenții personali angajați în cadrul acestui compartiment pentru îngrijirea persoanelor încadrate în grad de handicap în baza Legii nr.448/2006
 • Creează condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap
 • Asigură instruirea în problematica specifică a personalului care își desfășoară activitatea în sistemul de protecție a persoanelor cu handicap inclusiv a asistenților personali
 • Dezvoltă și sprijină programe de colaborare între părinți și specialiști în domeniul handicapului, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private
 • Incurajeză și susține activitățile de voluntariat
 • Asigură servicii de îngrijire la domiciliu a persoanei încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal prin angajarea unui asistent personal
 • Asigură servicii de informare și consiliere persoanelor încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal/familiei sau reprezentanților legali ai acestora, cu privire la drepturile și obligațiile specifice
 • Identifică nevoile sociale, individuale și familiale pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal
 • Asigură instruirea periodică specifică a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav

III. COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARA

 • Identificarea nevoilor de sprijin la nivel de comunități
 • Identificarea problemelor medicale și medico-sociale ale populației pe care o deservește
 • Promovarea sănătății și prevenirea creșterii indicatorilor de morbiditate și mortalitate la nivelul comunității
 • Intervenții pentru prevenirea și controlul bolilor infecțioase
 • Implicarea în Programul Național de Vaccinare
 • Ancheta epidemiologicǎ
 • Triajul epidemiologic
 • Intervenția în focar
 • Implicarea în activitățile de screening
 • Rolul asistentului medical comunitar în supravegherea și monitorizarea gravidei
 • Rolul asistentului medical comunitar în supravegherea nou născutului și copilului mic
 • Rolul asistentului medical comunitar în supravegherea pacientului cronic
 • Rolul asistentului medical comunitar în supravegherea persoanei vârstnice

IV. COMPARTIMENTUL MEDICINĂ ȘCOLARĂ

 • Asigură un mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi;
 • Identifică riscurile din colectivitate și asigură managementul acestora;
 • Gestionează circuitele funcționale;
 • Verifică respectarea reglementărilor de sănătate publică;
 • Verifică modul și condițiile de preparare și servire a hranei;
 • Vizează și participă la întocmirea meniurilor din grădinițe, cantine școlare și efectuează anchete alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații sănătoase;
 • Controlează zilnic respectarea condițiilor de igiena din spațiile de învățământ, cazare și alimentație din unitățile de învățământ arondate;
 • Asigură menținerea stării de sănătate individuale din unitatea de învățământ
 • Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenta, materiale sanitare și cu instrumentar medical;
 • Efectuează triajul epidemiologic, la intrarea și revenirea în colectivitate după vacanțele școlare;
 • Inițiază acțiuni de dezinfecție-dezinsecție și deparazitare în cazul focarelor parazitare (pediculoză, scabie), virale sau microbiene (tuberculoză, infecții streptococice, boli diareice, acute etc.) din grădinițe și scoli, conform normelor Ministerului Sănătății;
 • Inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic;
 • Evaluează starea de sănătate a elevilor;
 • Asigură asistența pe perioada desfășurării examenelor naționale;
 • Examinează toți preșcolarii din grădinițe și elevii – examenul medical de bilanț al stării de sănătate din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a și ultimul an al școlilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni;
 • Selecționează, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor școlare și profesionale la terminarea învățământului gimnazial și liceal;
 • Examinează preșcolarii și elevii care vor participa la concursuri, olimpiade școlare (cu excepția celor sportive) și în vacante, în diferite tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologic, în care se va menționa și patologia cronică a copilului;
 • Examinează preșcolarii și elevii care vor participa la activități/lecții de educație fizică și la concursuri/competiții sportive, eliberând avizul medical cu specificația «clinic sănătos», menționându-se, după caz, și patologia cronică a copilului;
 • Monitorizează copiii/elevii cu afecțiuni;
 • Elaborează raportările curente pentru sistemul informational din sănătate;

V. COMPARTIMENTUL SERVICII INTEGRATE

Centrul de zi pentru persoane vârstnice

 • Consiliere psiho-socială și informare;
 • Consiliere juridică;
 • Terapii de recuperare și relaxare;
 • Activități comunitare și culturale;
 • Asistență și suport pentru familia persoanei vârstnice;
 • Suport pentru realizarea activităților administrative și gestiunea bunurilor.

Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

 • Activități de bază ale vieții zilnice;
 • Consiliere familială, informare și evaluare;
 • Integrare socială și participare;
 • Îngrijire personală;
 • Terapii de recuperare;
 • Ingrijiri medicale;
 • Activitati de adaptare la mediul ambiant

 

Director executiv,

Psih. Georgeta IUSCO

Primaria Orasului Zlatna

Contact:  0258 856 337 / pr_zlatna@primariazlatna.ro 

Acordarea Venitului Minim de Incluziune

Lista acte necesare

 • Cerere și declarație pe propria răspundere (se găsește la Direcția de Asistență Socială); Cerere și declarație VMI
 • I./B.I. pentru toți membrii familiei;
 • Certificate de naștere/ certificat de căsătorie/ deces/ Hotărâre judecătorească de divorț etc.;
 • Act de proprietate/ contract închiriere/ comodat SAU certificat fiscal informativ de la Primăria Zlatna- birou BFCIT;
 • Carte de identitate autoturism/ motocicletă, unde este cazul;
 • Adeverință de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/ șomaj/ alocație/ indemnizație, după caz;
 • Adeverință de la Registrul Agricol- Primăria Zlatna;
 • Adeverință instituție de învățământ pentru toți copiii care urmează școala;
 • Ultimul act de studii;
 • Factură la gaz și la energie electrică.
 • Lista bunurilor care duc la excluderea acordării VMI. Descarcă


Acordarea îndemnizației de creștere a copilului/stimulentul de inserție, îndemnizației lunare/sprijinul lunar

Lista acte necesare

 • Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului/stimulentului; Cerere tip ICC și STIMULENT
 • Actele de identitate ale ambilor părinţi ai copilului;
 • Certificatul de naştere al copilului;
 • Livretul de familie – completat la zi saucertificat de căsătorie + certificate naștere ale celorlalţi copii;
 • Adeverinţa eliberată de angajator
 • Document de întrerupere a activităţii (decizie de suspendare a activităţii saucerere concediu creştere copil aprobată de angajator din care să reiasă data suspendării contractului individual de muncă);
 • Extras de cont (solicitantul sa fie titularul contului);
 • Alte documente necesare după caz.

Acordarea alocației de stat pentru copii

Listă acte necesare

 • Cerere tip; Descarcă cerere tip
 • Certificat de naștere copil;
 • Acte de identitate ale părinților;
 • Certificat de căsătorie/ livret de familie/ hotărâre judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ, după caz;
 • Extras de cont (solicitantul sa fie titularul contului);
 • Alte documente, la solicitarea direcţiei teritoriale.

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

Listă acte necesare

 • Cerere și declarație pe proprie răspundere (se găsește la Direcția de Asistență Socială); Descarcă cerere VMI – ajutor încălzire
 • Copie după C.I./B.I. pentru toți membrii familiei peste 14 ani;
 • Copie după certificate de naștere copii sub 14 ani, dacă este cazul;
 • Copie după certificat de căsătorie/ deces/ hotărâre judecătorească de divorț etc., dacă este cazul;
 • Act de proprietate/ contract închiriere/ comodat SAU certificat fiscal informativ de la Primăria Zlatna- birou BFCIT pentru toate persoanele peste 18 ani care locuiesc la aceeași adresă;
 • Copie după cartea de identitate autoturism/ motocicletă, dacă este cazul;
 • Adeverință de venit (inclusiv bonurile de masă)/ cupon pensie/ șomaj/ indemnizație, după caz;
 • Adeverință de la Registrul Agricol- Primăria Zlatna privind componența familiei;
 • Factură la energie electrică și gaz (dacă este cazul), pe luna anterioară.
 • Lista bunurilor care duc la excluderea ajutorului. Vezi lista

Ancheta socială la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba

Lista acte necesare

 • Actul de identitate al persoanei cu handicap
 • Referat medical medic specialist
 • Scrisoare medicala medic de familie
 • Adeverinta privind veniturile/cupon pensie
 • Certificat de handicap (unde este cazul)
 • Cerere efectuare anchetă socială handicap adulți; Descarcă cerere tip
 • Anchetă socială handicap adulți. Descarcă ancheta socială

Obținere card/legitimație pentru locurile gratuite de parcare destinate persoanelor cu handicap

Lista acte necesare

 • Actul de identitate (Buletin de identitate/ Carte de identitate);
 • Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Fotografie tip carte de identitate/buletin identitate
 • Cerere card de legitimatie parcare. Descarcă cerere tip

*Documentele vor fi prezentate în original

Acordarea ajutorului de urgență

Ancheta sociala pentru orientare școlară

Listă acte necesare

 • Actul de identitate al copilului (certificat de nastere/ carte de identitate)
 • Actele de identitate ale parintilor/ reprezentantilor legali.
 • Cerere anchetă socială pentru orientare școlară. Descarcă cerere tip

Notificarea de plecare în străinătate a părinților cu copii minori

Anchetă socială handicap minori

Lista acte necesare

 • Actul de identitate al copilului (certificat de nastere/ carte de identitate);
 • Actele de identitate ale parintilor/ reprezentantilor legali;
 • Fisa medicala sintetica de la medicul de familie;
 • Certificat medical tip A5 de la medicul de specialitate;
 • Fisa de evaluare psihologica (dupa caz);
 • Fisa psihopedagogica (dupa caz);
 • Cerere pentru Ancheta socială handicap minori. Descarcă cerere tip
 • Anchetă socială handicap minori. Descarcă

Angajarea asistenților personali

Listă acte necesare

 • Buletin de identitate / Carte de identitate;
 • Certificat nastere/ căsătorie, unde este cazul;
 • Diplomă de studii;
 • Cazier judiciar;
 • Certificat de integritate comportamentală;
 • Acordul persoanei cu handicap;
 • Anchetă socială cu propunere de angajare;
 • Fișa de aptitudini medicina muncii;

*Angajarea asistenților personali se realizează de către Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei.

Centrul de zi pentru persoane vârstnice

Listă acte necesare

 • Cerere de admitere în centru semnată de beneficiar/ reprezentant legal; Descarcă cerere
 • Cartea de identitate/ Buletin de identitate;
 • Cupon pensie;
 • Copie documente medicale privind diagnosticele medicale, tratamente, la data solicitării serviciilor sociale, să nu fie suferind de boli infecto-contagioase, dermato–venerice sau boli psihice.

Condiții de acces în centru:

 • să fie persoane vârstnice (peste 65 ani);
 • să nu fie înregistrat la o altă unitate de asistență socială din Orașul Zlatna, unde prin contract să beneficieze de aceleași servicii;
 • să nu se afle în evidență cu boli infecto-contagioase, dermato-venerice sau boli psihice.

Observații:

 • În cadrul centrului nu se admit persoane a căror igienă sau stare de sănătate psihică pun în pericol integritatea fizică a celorlalți beneficiari.
 • Acordarea serviciilor se face în limita locurilor disponibile.

Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Lista acte necesare

 • Cerere pentru acordare servicii de îngrijire la domiciliu semnată de beneficiar / reprezentant legal; Cerere îngrijire
 • Cartea de identitate / Buletin de identitate;
 • Cupon pensie;
 • Copie documente medicale privind diagnosticele medicale, tratamente, la data solicitării serviciilor socio-medicale să nu fie suferind de boli infecto-contagioase sau dermato – venerice.

Condiții de admitere în cadrul serviciului:

 • nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 • nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
 • nu are posibilitatea de a-și asigura nevoile de bază din resurse proprii;
 • nu realizează venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 • se află în imposibilitate de a-și asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Observații:

 • Furnizorul își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare necesare în procesul de evaluare a situației potențialului beneficiar/ beneficiarului.
 • Acordarea serviciilor se face în limita locurilor disponibile.

 

Sari la conținut